มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

 
 

มาตรฐานที่ 1

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

1.1     มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของแต่ละศาสนาที่ตนนับถือ ( สมศ  1.1 )

 

1.2  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ( สมศ  1.2 )

 

1.3      มีความกตัญญู กตเวที ( สมศ  1.3 )

 

1.4   มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม   ( สมศ  1.4 )

 

1.5   ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  ( สมศ 1.5 )

 

1.6     ภูมิใจในความเป็นคนไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ( สมศ  3.4 )

 

มาตรฐานที่ 2

ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.1    รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ( สมศ  1.6 )

 

2.2    เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนจัด/หน่วยงานอื่นขอความร่วมมือ      ( สมศ 1.6 )

 

มาตรฐานที่ 3

ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.1     มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ ( สมศ 7.1 )

 

3.2     เพียรพยายาม ขยัน อดทนละเอียดรอบคอบในการทำงาน

 

3.3  ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

          ( สมศ 7.2 )

 

3.4  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้( สมศ 7.2 )

 

3.5  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

        ( สมศ 7.3 )

 

มาตรฐานที่ 4

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

4.1    สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม

 

4.2    สามารถคาดการณ์  กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้

       ( สมศ 4.2 )

 

4.3    ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างมีสติ  

       ( สมศ 4.2 )

 

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

 
 

 

4.4    มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีและมี จินตนาการ   ( สมศ  4.3 )

 

มาตรฐานที่ 5

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 

5.1    มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด   

        ( สมศ 5 )

 

5.2   มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์   ( สมศ  5 )

 

5.3     สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด  เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ 

 ( สมศ 5 )

 

5.4     สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

        ( สมศ  5 )

 

5.5   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   (สมศ 5)

 

มาตรฐานที่  6

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6.1    มีนิสัยรักการอ่าน   การเขียน และการฟัง   รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล

       ( สมศ  6.1 )

 

6.2    สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่างๆได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา   (สมศ  6.2 )

 

6.3    มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้  สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน ( สมศ  6.3 )

 

มาตรฐานที่  7

ผู้เรียนมีสุขนิสัย 

สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

7.1   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกกำลังกายสม่ำเสมอ   ( สมศ  2.1 )

 

7.2    มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์       ( สมศ  2.2 )

 

7.3     ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ       รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ   ( สมศ  2.3 )

 

7.4     มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น 

        ( สมศ  2.4 )

 

7.5   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู และผู้อื่น ( สมศ  2.5 )

 

มาตรฐานที่ 8

ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

8.1   ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมี ผลงานด้านศิลปะ  (  สมศ  3.1 )

 

8.2    ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้าน ดนตรี/นาฏศิลป์    ( สมศ  3.2 )

 

8.3    ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงาน ด้านกีฬา/นันทนาการ     ( สมศ 3.3 )

 

 

 

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน (ครู )

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

 
 

มาตรฐานที่ 9

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม

มีวุฒิ/ความรู้  ความ

สามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ

9.1    มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

        ( สมศ  8.1 )

 

9.2  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ( สมศ 8.1 )

 

9.3  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน   ( สมศ  8.1)

 

9.4  มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง

        และยอมรับการเปลี่ยนแปลง ( สมศ 8.1 )

 

9.5    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

         ( สมศ  8.2 )

 

9.6     สอนตรงตามวิชาเอก  -โท หรือ  ตรงตามความถนัด       ( สมศ  8.3 )

 

9.7   มีจำนวนเพียงพอ

 

มาตรฐานที่ 10

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.1 มีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา

        ขั้นพื้นฐาน ( สมศ  9 )

 

10.2 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล     

        ( สมศ  9 )

 

10.3   มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

         ( สมศ  9 )

 

10.4   มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  

          และผู้เรียน ( สมศ  9 )

 

10.5  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่
        จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน   ( สมศ 9)

 

10.6  มีการนำผลการประเมินมา ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

         ให้เต็มตามศักยภาพ ( สมศ 9 )

 

10.7  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำ ผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

          ( สมศ 9 )

 

 

 

 

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

 
 

มาตรฐานที่ 11

ผู้บริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

11.1    มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
         ( สมศ   10.1 )

 

11.2  มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้นำทางวิชาการ    (สมศ 10.2)

 

11.3  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ  ( สมศ  10.3 )

 

11.4  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

         ( สมศ 10.4 )

 

มาตรฐานที่ 12

สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ครบวงจร

 

12.1  มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง
          และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์  ( สมศ  11.1 )

 

12.2  มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุม

         และทันต่อการใช้งาน ( สมศ  11.1 )

 

12.3    มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
         ( สมศ   11.4 )

 

12.4  มีเอกลักษณ์ในการพัฒนาผู้เรียน

 12.4(1) สถานศึกษาสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง

12.4(2) สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์

12.4(3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

12.5  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ( สมศ  11.1 )

 

12.6  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนา

         ผู้เรียน

 

มาตรฐานที่ 13

สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

 

13.1  มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา      ( สมศ 11.1 )

 

13.2  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม     (สมศ 11.2)

 

13.3  คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา     ( สมศ 11.3 )

 

13.4  มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ( สมศ  11.1 )

 

13.5  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล  ( สมศ  11.3 )

 

มาตรฐานที่ 14

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวน

การเรียนรู้ที่เน้น

14.1   มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและถ้องถิ่น  ( สมศ 13.1 )

 

14.2      มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 

          ( สมศ  13.1 )

 

 

 

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

 
 

ผู้เรียนเป็นสำคัญ

14.3      มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ ความสามารถของผู้เรียน  ( สมศ  13.1 )

 

14.4      มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และ สื่ออุปกรณ์การ

          เรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ( สมศ  13.2 )

 

14.5   มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน

 

14.6  มีระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอ

 

14.7  มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ เรียนการสอน

 

มาตรฐานที่ 15

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

( สมศ  12.3 )

15.1  มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง

 

15.2  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ

          ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

 

15.3  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัด

         ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

 

15.4  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม

 

15.5    มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/

         นันทนาการ

 

15.6  มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์    วัฒนธรรม  ประเพณีและ

          ภูมิปัญญาไทย

 

15.7    มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

 

มาตรฐานที่ 16

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

( สมศ  12.1 )

16.1     มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม

 

16.2     มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

 

16.3     มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย

         ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

 

16.4  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวย ความ
         สะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้

 

16.5     มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
 

 

 

 

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

 
 

มาตรฐานที่ 17

สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

17.1  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาใน

         ท้องถิ่น

 

17.2      สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

         จัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา

 

มาตรฐานที่ 18

สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน  ( สมศ 14.2 )

 

18.1  เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน

 

 

18.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน