ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์เดิมเปิดทำการ สอน เป็นโรงเรียนพาณิชยาการ ต่อเมื่อ พ.ศ.2461 กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณ 5,000 บาท เพื่อทำการซ่อมใหม่ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤตาราม ขึ้นตรงต่อกรมสามัญศึกษา (เดิม) เริ่มรับสมัครนักเรียนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เปิดสอนวันที่ 13 ธันวาคม 2461 นางสุภาพ ตีระนันนท์ เป็นครูใหญ่           แรกเปิดเรียนรับนักเรียนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย ให้นักเรียนอยู่ได้อายุไม่เกิน 12 ปี สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ต่อมาเพิ่มชั้นเรียนขึ้นตามลำดับจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8
          พ.ศ. 2499 ได้เปิดชั้นเรียนเพิ่มขึ้นถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา
          พ.ศ. 2514 เนื่องจากการส่งหนังสือราชการเกิดการสับสน กับโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม (สังกัด กทม.) จึงขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น" โรงเรียนสตรีพฤฒาราม "

          ขณะที่คุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฎ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้า ฯ จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนถึง 3 ครั้ง
          ครั้งที่ 1  10 กันยายน 2499 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน เป็น การส่วนพระองค์
          ครั้งที่ 2  25 ธันวาคม 2504
          ครั้งที่ 3  1 มีนาคม 2511 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในงานฉลองครบรอบ 50 ปีของโรงเรียน
          พ.ศ. 2518 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินูปถัมภ์
          พ.ศ. 2527,2529,2530,2531 ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล โรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
          พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น
          " โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤตฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ "

         ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นนักเรียนหญิงล้วน

นโยบายโรงเรียน

    
     1.พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์การสอน และ เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่ดีต่อนักเรียน

    2.พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถในการนำวิทยาการ และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการ สอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

    3.ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนและพัฒนาการดำเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย พร้อมทั้งรักษาเอกลักษณ์ไทย นิยมไทย มีนิสัยประหยัด และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

    4.ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและปลอดภัยจากสารเสพติด

    5.พัฒนาการบริหารและการจัดการให้คล่องตัว รวดเร็ว และชัดเจน โดยเน้นการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม