ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ม.2

ระดับชั้น ม.3

ยอดเงินทำบุญงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2557

ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557

จำนวนเงิน 1,181,991 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

หมายเหตุ จำนวนเงินนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

ระดับชั้น ม.4

ระดับชั้น ม.5

ระดับชั้น ม.6

 

 

ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ม.2

ระดับชั้น ม.3

ระดับชั้น ม.4

ระดับชั้น ม.5

ระดับชั้น ม.6

ขอเชิญร่วมทำบุญด้วยตนเอง หรือบริจาคโดย

O เงินสด ติดต่อได้ที่ นางสุทัศนีย์ วิโรจนานุวัฒน์ ห้องธุรการโรงเรียน

O โอนเงินเข้าบัญชี บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขามหาพฤฒาราม ชื่อบัญชี โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ(สนับสนุนการศึกษา)

เลขที่บัญชี 047-2-17473-9 และ FAX ใบโอนเงินที่หมายเลข 02-236-5740 หรือธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์กลาง ในนาม นางสุทัศนีย์ วิโรจนานุวัฒน์

หนังสือเทศน์มหาชาติ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา วันจันทร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

 
 
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
519 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-2365758