โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประวัติโรงเรียน

                เปิดทำการสอน  เป็นโรงเรียนพาณิชยการ  จากอาคารไม้เก่าแก่ซึ่งมีอยู่เป็นเวลาถึง  90  ปี  แต่เดิมเป็นโรงเรียนอาชีวพาณิชยการวัดมหาพฤฒาราม  รวมเวลา  30  ปี  ( ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสารพัดช่าง  ซึ่งย้ายจากวัดมหาพฤฒารามไปอยู่ที่วัดแก้วแจ่มฟ้า )

                ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2461  กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณ  5,000  บาท  เพื่อทำการซ่อมใหม่  แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  ซึ่งขึ้นตรงต่อกรมสามัญศึกษา  ( เดิม )  เริ่มรับสมัครนักเรียนเมื่อวันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ. 2461  และเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  12  ธ.ค.  2461  โดยรับนักเรียนที่มีอายุ  6  ขวบ ขึ้นไป  ทั้งชายและหญิง  นักเรียนชายให้เรียนอยู่ได้อายุไม่เกิน  12  ปี  สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีจำนวนนักเรียน  109  คน  ครู  3  คน  นางสุภาพ  ตีระนันทน์  เป็นครูใหญ่  ต่อมาได้เพิ่มชั้นเรียนตามลำดับ  จากชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จนถึงมัธยมปีที่  8  พ.ศ. 2482  ยุบชั้นมัธยมปีที่  7 – 8  ตามแผนการศึกษาของชาติสมัยนั้น

                  พ.ศ. 2544   ได้เร่งพัฒนาทางด้านวิชาการ  พร้อมกับการพัฒนาของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมเต็มที่ในการปฏิรูปการศึกษา  โดยเร่งส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนสนับสนุนให้มีครูแกนนำ  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  ฯลฯ  ตลอดจนการระดมสรรพกำลังจากชุมชนท้องถิ่น  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนมีการเน้นการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน  และพัฒนาครูอาจารย์ด้านทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนคิดและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

                พ.ศ. 2545 – 2546 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริหารจัดการ 

                                          โดยยึดหลักการกระจายอำนาจและบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีการแต่งตั้ง

                                           คณะกรรมการในการดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา  ได้แก่ 

                                           คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ  คณะกรรมการแผนงาน  คณะกรรมการ

                                           การเรียนรู้  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  คณะกรรมการประกัน

                                           คุณภาพการศึกษา  และมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                           สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามฯ  ที่เกิดจากความร่วมมือ

                                           ระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน

                พ.ศ. 2547         โรงเรียนปรับโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนออกเป็น  6  ฝ่าย  คือ

                                          ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายบริการ  ฝ่ายบุคลากร  ฝ่ายธุรการ 

                                          และฝ่ายแผนงาน  สนับสนุนครูอาจารย์ให้จัดการเรียนการสอนเชิง

                                          สร้างสรรค์และการบูรณาการ  มีการปรับปรุงอาคารเรียนโดยการปรับ

                                          ห้องเรียนปกติเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์  2  ห้องเรียน  และจัดสร้าง

                                          ห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ห้องยิมบน

                พ.ศ. 2548         โรงเรียนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับระเบียบคณะ

                                          กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร  เขต 1  ว่าด้วยอำนาจ

                                          หน้าที่  และการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา  พ.ศ. 2548  โดย

                                          แบ่งโครงสร้างบริหารเป็น  5  กลุ่มบริหาร  ดังนี้ 

                                           1.  กลุ่มบริหารวิชาการ 

                                           2.  กลุ่มบริหารบุคลากร 

                                           3.  กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน 

                                           4.  กลุ่มบริหารทั่วไป 

                                           5.  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ปลูกสร้างบ้านพักนักการภารโรงเป็นบริเวณด้านหลังโรงอาหาร  และปรับพื้นที่บริเวณบ้านพักเดิมเป็นลานเอนกประสงค์และห้องเรียนศิลปะ  เพื่อให้โรงเรียนปลอดมุมอับ      และทำให้มีพื้นที่ใช้สอยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  ปรับห้องพักครูคณิตศาสตร์จากอาคาร  3  เป็นห้องเรียนปกติ  และย้ายห้องพักครูคณิตศาสตร์มาอยู่ที่ห้อง  131  อาคาร  1

ที่ตั้ง

                โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ  ตั้งอยู่เลขที่  519 – 519/1  ถนนมหาพฤฒาราม  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร  เขต 1  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2461

                  ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นที่  3  ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 )  และช่วงชั้นที่  4  ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6 )  จัดการศึกษาเฉพาะนักเรียนสตรี  มีเนื้อที่  5  ไร่  65.86  ตารางวา  ผู้อำนวยการสถานศึกษาปัจจุบันคือ  นางรัตนา  เชาว์ปรีชา

มีอาคารเรียนถาวรเป็นตึก  5  หลัง 

อาคาร  1  ( ตึกโสภณบัณฑิต )    อาคาร  4  ชั้น

อาคาร  2  ( ตึกพิทยลาภ )              อาคาร  4  ชั้น

อาคาร  3  ( ตึกศรีพฤฒา )              อาคาร  5  ชั้น

อาคาร  4  ( ตึกสมจิตต์ )                 อาคาร  2  ชั้น  ชั้นบนเป็นหอประชุม  ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร

อาคาร  5  ( ตึกคหกรรม )              อาคาร  4  ชั้น

             อาคาร  6  ( อาคารรวมน้ำใจ )      อาคาร  4  ชั้น    อาคารสร้างใหม่ปี  2540