Text Box: โครงสร้างหลักสูตรสาระภาษาไทย 2554
( หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง 2551)

    

 

 

ชั้น เวลาเรียน รายวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา ชั่วโมง/คาบ
      ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ม.1  ภาคต้น พื้นฐาน ท 21101 ภาษาไทย 1          60/ภาค
   ภาคปลาย พื้นฐาน ท 21102 ภาษาไทย 2        60/ภาค
  1 ภาค เพิ่มเติม ท 21201 ภาษาพาสนุก         40/ภาค
ม.2 ภาคต้น พื้นฐาน ท 22101 ภาษาไทย 3       60/ภาค
   ภาคปลาย พื้นฐาน ท 22102 ภาษาไทย 4          60/ภาค
  1 ภาค เพิ่มเติม ท 22201 นิทานพื้นบ้าน         40/ภาค
ม.3  ภาคต้น พื้นฐาน ท 33101 ภาษาไทย 5         60/ภาค
  ภาคปลาย พื้นฐาน ท 33101 ภาษาไทย 6          60/ภาค

 

     

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
ม.4 ภาคต้น พื้นฐาน ท 31101 ภาษาไทย 1                       40/ภาค
  ภาคปลาย พื้นฐาน ท 31102 ภาษาไทย 2                     40/ภาค
  ต้น/ปลาย เพิ่มเติม ท 31201 การเขียนรายงายโครงงาน      40/ภาค ( ไม่เปิด )
  ต้น/ปลาย เพิ่มเติม ท 31202 ภาษากับคติชาวบ้าน             40/ภาค
ม.5 ภาคต้น พื้นฐาน ท 32101 ภาษาไทย 3                       40/ภาค
  ภาคปลาย พื้นฐาน ท 32102 ภาษาไทย 4                       40/ภาค
  ต้น/ปลาย เพิ่มเติม ท 32202 การเขียนเชิงสร้างสรรค์         40/ภาค
  ต้น/ปลาย เพิ่มเติม ท 32203 ภาษากับการแสดง                40/ภาค
ม.6 ภาคต้น พื้นฐาน ท 33101 ภาษาไทย 5                      40/ภาค
  ภาคปลาย พื้นฐาน ท 33102 ภาษาไทย 6                         40/ภาค
  ต้น/ปลาย เพิ่มเติม ท 33201 อักขรวิธีไทย                         40/ภาค
  ต้น/ปลาย เพิ่มเติม ท 33202 วินิจฉัยวรรณคดีมรดก            40/ภาค(ไม่เปิด)
  ต้น/ปลาย เพิ่มเติม ท 33203 การพูดต่อหน้าประชุมชน         40/ภาค