กล่องข้อความ: โครงสร้างหลักสูตรสาระภาษาไทย
( หลักสูตรสถานศึกษา )

    

 

 

ชั้น เวลาเรียน รายวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา ชั่วโมง/คาบ
      ช่วงชั้นที่ 3  
ม.1 1 ปี พื้นฐาน ท 31101  ภาษาไทย 120/ปี
ม.1/3 1 ปี เพิ่มเติม ท 31201  การอ่านเบื้องต้น 40/ปี
  1 ปี เพิ่มเติม ท 31202 สื่อสารสวยด้วยภาษา 40/ปี
ม.2 1 ปี พื้นฐาน ท 32101 ภาษาไทย 120/ปี
  1 ปี เพิ่มเติม ท 32201 นิทานพื้นบ้าน 40/ปี
  1 ปี เพิ่มเติม ท 32202 การพูด 40/ปี
ม.3 1 ปี พื้นฐาน ท 33101 ภาษาไทย 120/ปี
  1 ปี เพิ่มเติม ท 33201 สื่อสารด้วยการเขียน 40/ปี
     

ช่วงชั้นที่ 4

 
ม.4 ภาคต้น พื้นฐาน ท 41101 ภาษาไทย 40/ภาค
  ภาคปลาย พื้นฐาน ท 41102 ภาษาไทย 40/ภาค
    เพิ่มเติม ท 41201 การเขียนรายงายโครงงาน 40/ภาค
    เพิ่มเติม ท 41202 ภาษากับคติชาวบ้าน 40/ภาค
ม.5 ภาคต้น พื้นฐาน ท 42101 ภาษาไทย 40/ภาค
  ภาคปลาย พื้นฐาน ท 42102 ภาษาไทย 40/ภาค
    เพิ่มเติม ท 42201 ภาษากับการแสดง 40/ภาค
    เพิ่มเติม ท 42202 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 40/ภาค
ม.6 ภาคต้น พื้นฐาน ท 43101 ภาษาไทย 40/ภาค
  ภาคปลาย พื้นฐาน ท 43102 ภาษาไทย 40/ภาค
    เพิ่มเติม ท 43201 อักขรวิธีไทย 40/ภาค
    เพิ่มเติม ท 43202 วินิจฉัยวรรณคดีมรดก 40/ภาค