ข้อสอบ O-net ปี 2550

วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา

 

วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี